הרופא המופלא

הרופא המופלא

בעיר אחת חי שר גדול שהיה כל ימיו ידוע חולי ויסורים. יום אחד שמע השר כי בעיר רחוקה גר רופא מומחה היודע לרפא כל מחלה באשר היא.
מיהר השר ושלח אל הרופא איגרת בו הציע לו לבוא לגור אצלו בארמון ובתמורה לכך ישלם לו מידי חודש בחודשו סכום כסף גדול לבד מהוצאות המחיה בהרחבה רבה.
הסכים הרופא ועד מהרה בא לגור בארמון השר ומני אז מצא רפואה מהירה לכל תחלואי השר.
באותה עיר גר עשיר אחד שהיה שונאו של השר, וברצותו להרע לבעל דבבו שיגר מכתב אל הרופא והציע לו כי יעבור לגור אצלו ובתמורה לכך יתן לו כסף בכפל כפליים מאשר הוא משתכר אצל השר...
סירב הרופא ולא רצה לשמוע.
יום אחד פגש העשיר ברופא המהולל והביע בפניו את פליאתו: מדוע אינך מסכים – תמה העשיר – והלא בביתי תרוויח שכר רב עוד יותר? אכן כן – ענה הרופא – אלא שבבית השר זוכה אני לכבוד מלכים, כיון שהשר מכיר במעלתי וגם צריך לטיפולי השכם והערב על כן זהיר הוא עד מאד בכבודי. אולם בביתך – סיים הרופא – אתהלך כמובטל חסר עבודה ולא אזכה לכבוד כלל...
כן הוא הנמשל – אמר המגיד מדובנא – כאשר אנו מבינים בכל עת ובכל שעה את חסדו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ואנו מבינים כי זקוקים אנו לרחמי שמים תדיר, הרי שעל ידי כך מתגדל כבודו!